Image

Taşınmazların Toplu Değerleme Faaliyetlerini Artık Devlet Düzenleyecek

247

İki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezi kuracağı ve değer haritaları üreteceği belirtildi.

Ayrıca, bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.

Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurt dışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Diğer yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı Kuruluyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye “toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.

Ayrıca, kurumun merkez teşkilatında “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulmasına karar verilirken ayrıca kurum bünyesinde yurt dışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

30 Nolu Kararname

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Madde 16- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478’nci maddesinin birinci fıkrasına “arşivlenerek korunmasını sağlamak” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklenmiştir.

Madde 17- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480’nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir:

“h) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.”

Madde 18- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 481’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “merkez ve taşra” ibaresi “merkez, taşra ve yurt dışı” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 19- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 483’ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.”

“e) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı”

Madde 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484’ncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (h) bendinin (2) numarası alt bendine “yürütmek” ibaresinden sonra gelmek üzere, “değer bilgi merkezi ve değer haritalarının üretilmesiyle ilgili ihtiyaç duyulan bilişim sistemi alt yapısını kurmak ve işler halde tutmak” ibaresi eklenmiştir.

“e) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı:

  1. Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak,
  2. Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep etmek,
  3. Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmalarını yürütmek,
  4. Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak,
  5. Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak,
  6. Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.”

Benzer haberleri okumak için Sektörel Haberler kategorimizi inceleyebilirsiniz.